strona glowna
tekst alternatywny
Zabawy na świeżym powietrzu
Zajęcia z elementami hipoterapii
Dzień Św Floriana
O obrotach ciał niebieskich

Statut

Niepublicznego Przedszkola

Artystyczno- Językowego „Słoneczko”

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i zadania przedszkola
 3. Organy przedszkola
 4. Organizacja przedszkola
 5. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
 6. Rodzice/ prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola
 7. Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków
 8. Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności
 9. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe „Słoneczko”.

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Anna Korczyńska-Wieloch.
 3. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem:
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty
  w Kielcach.
 5. Przedszkole działa w oparciu o przepisy Prawa Oświatowego i Kodeksu Pracy.

§2

Przedszkole używa pieczęci o treści:

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe „Słoneczko”

ul. Kopernika 17, 28-100 Busko-Zdrój. NIP 6551672945, Regon 260642671


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§3

1. Przedszkole wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju w tym zajęć artystycznych i językowych.

2. Przedszkole tworzy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspiera aktywności dziecka podnoszące poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania
z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony poprzez organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.

5. Wspiera samodzielną dziecięcą eksplorację świata poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, zwracając uwagę na indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa
w grupie.

6. Tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi zachowań prowadzących do samodzielności, dbania
o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez organizację warsztatów tematycznych.

7. Przygotowuje do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi poprzez organizowanie zajęć oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi.

8. Tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki oraz tworzy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

9. Tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki
w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

10. Współdziała z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości, wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwija zachowania wynikające z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

11. Tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§4

 1. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumienie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

- wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

- wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

- wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

- wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

- wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec, różne formy plastyczne;

- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

- pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

- wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

- wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania przez dzieci emocji oraz pomoc
w radzeniu sobie z nimi;

- kształtowanie poczucia szacunku dla emocji swoich i innych osób.

 • 5

Przedszkole zaspakajając potrzeby dziecka, kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka;
 2. potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych;
 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 • 6

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola,
 2. Rada pedagogiczna,

Istnieje możliwość powołania wicedyrektora lub menagera.

§7

 1. Dyrektor kieruje całokształtem pracy przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością zatrudniając/powołując zespół odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, finansowe i kadrowe oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz:
 2. Powołany przez dyrektora zespół pracowników:
  1. tworzy wraz z dyrektorem dokumenty programowo- organizacyjne przedszkola- roczny plan pracy;
  2. monitoruje oraz opracowuje system mierzenia jakości pracy przedszkola,
   z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustala sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników;

§8

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu, wszyscy pracownicy pedagogiczni.

Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola.

 1. W posiedzeniu rady pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, a nadto na zaproszenie przewodniczącego – zaproszeni goście, których głos ma charakter doradczy (opiniodawczy).
 2. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
 3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 4. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, a jego rodziców, także i innych pracowników przedszkola.
 5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 6. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
  1. ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
   w przedszkolu;
  3. zatwierdzenie dodatkowych usług dla rodziców.

§9

Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i Statucie przedszkola.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§10

 1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.
 2. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny złożony
  z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
 4. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

§11

 1. Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku.

§12

 1. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15-20 minut dla dzieci 2,5, 3 i 4 – letnich, 25-30 minut dla dzieci 5- i 6-letnich.

§13

 1. Praca opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:

- nie krócej niż 5 godzin dziennie

- od poniedziałku do piątku

- w godzinach od 8:30 do 13:30

- przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca.

 • 14

 1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych codzienną
  w ramach podstawy programowej, naukę języka angielskiego oraz drugiego języka obcego oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala
  i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.
 3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych
  i bazowych placówki.
 4. Placówka może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.
 5. Placówka może organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

§15

 1. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce
  i za granicą, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
 2. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję placówki.

§16

 1. Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają z codziennych posiłków:

- śniadania

- dwudaniowego obiadu

- podwieczorku pierwszego

- podwieczorku drugiego

 • 17

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Regulamin Pracy Przedszkola.

 • 18

Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:

- nowocześnie wyposażone cztery sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

- toalety dla dzieci i dorosłych,

- szatnie dla dzieci,

- rozdzielnię posiłków,

- pomieszczenia administracyjne,

- pomieszczenia socjalne.

ROZDZIAŁV

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 • 19
 1. Dyrektor zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji
  i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.
 2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy
  o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno- prawną.

§20

 1. Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym liczącym maksymalnie 25 osób jednemu nauczycielowi z uprawnieniami do nauczania dzieci
  w wieku przedszkolnym, który może być wspomagany osobami do pomocy.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno- wychowawczą
  w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela/opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.
 4. Nauczyciel:
  1. planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu
   o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego,
  2. jest zobowiązany otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając je do rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami/ prawnymi opiekunami, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  3. jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych
   w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego opis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłowa organizacja pracy przedszkola,
  4. przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
  5. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodną z obowiązującymi przepisami.
  6. Nauczyciel ma prawo do:

- dokształcania i doskonalenia zawodowego,

- ochrony zdrowia,

- korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,

- korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,

- wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§21

Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:

 1. dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji, utrzymanie ładu
  i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola,
 2. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola,
 3. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
 4. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego opis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizację pracy przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice/ prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola

§22

 1. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są współdziałać
  z zespołem oraz dyrekcją przedszkola, w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Formy współdziałania to:

- kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,

- zajęcia otwarte,

- spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, lekarzem itp.

- wydarzenia i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,

- warsztaty dla rodziców, pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów
i opinii,

- ogłoszenia informacyjne dla rodziców,

- wycieczki,

- spotkania integracyjne.

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo do:

- uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci, wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,

- znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola,

- uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,

- wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,

- wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),

- uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,

- otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,

- wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska
i regionu,

- udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych,

- zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola.

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek:

- przestrzegać postanowień Statutu,

- ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,

- zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,

- przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo,
w godzinach funkcjonowania przedszkola; pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora, nauczyciela prowadzącego grupę. Osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice/ prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważniona przez siebie osobę,

- odpowiedzialność instytucji za dziecko następuje w chwili przekazania go przez rodzica/opiekuna pracownikowi przedszkola,

- przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe,

- informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak
i psychiczne,

- współdziałanie z przedszkolem i rodziną dziecka, mające na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych
i wychowawczych,

- na bieżąco informować dyrektora lub nauczyciela/opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

- śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,

- terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,

- respektować uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

- zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort
i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,

- odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola,

- z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

 1. Do przedszkola dzieci w wieku od 2,5 do 6lat.
 2. Dzieci mają możliwość odbywać w przedszkolu rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:

- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,

- akceptacji takimi, jakie są,

- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych,

- poszanowania godności i własności osobistej,

- indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

- zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

- aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania
w tym pomocy,

- życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym
i wychowawczym,

- różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

-pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi
i dotkliwymi zdarzeniami.

 1. Do obowiązków dziecka należy:

- zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych

i obowiązujących w grupie przedszkolnej,

    - dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników,

- każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi o konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (sale zabaw, ogród przedszkolny),

    - informowanie nauczyciela o potrzebach fizjologicznych,

- poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym,

- słuchanie i wykonywanie poleceń, a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

§24

Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich.

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślenia dziecka z listy wychowanków

§25

 1. Przyjęcia dziecka do przedszkola w danym roku szkolnym, następuje na podstawie umowy cywilno- prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami
  tj. rodzicami/opiekunami prawnymi lub jednym z rodziców dziecka /opiekunów prawnych,
  a dyrektorem przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. Kwestionariusz Zgłoszeniowy zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego
  z rodziców/ opiekuna prawnego.
 2. Warunki rozwiązania umowy, zostają sprecyzowane w umowie cywilno- prawnej.
 3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka
  z listy wychowanków przedszkola.

§26

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola,
  w szczególności, gdy rodzice/prawni opiekunowie:

- nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu i obowiązujących
w placówce procedur,

- nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno- prawnej,

- zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno- wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci
w przedszkolu,

- nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

- dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,

- dziecko nagminnie łamie obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu.

 1. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno- prawnej.
 2. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności.

§27

 1. Na źródła finansowania placówki składają się:
 2. Wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (prawnych opiekunów);
 3. Dotacje z budżetu gminy;
 4. Subwencje, darowizny, nawiązki i odpisy podatkowe z innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, festynów, kiermaszy, zbiórek surowców wtórnych.

§28

 1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

- czesnego- opłaty stałej- niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,

- opłaty za wyżywienie- jednakowej dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 1. Szczegółowe warunki zapłaty czesnego będą zawarte w umowie cywilno- prawnej oraz Regulaminie Płatności.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§29

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

- zamieszczony na tablicy ogłoszeń przedszkola,

- zamieszczony na stronie internetowej przedszkola,

- udostępniony na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli    w poszczególnych grupach przedszkolnych.

 1. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
 4. Przedszkole posiada swoje logo i papier firmowy.
 5. Uchwalenia nowego statutu lub zmian niniejszego, jak również decyzja o likwidacji Przedszkola należy do kompetencji osoby prowadzącej przedszkole.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2018r.
FullSizeRender2.jpgFullSizeRender3.jpg